Phân tích đầu tư bất động sản trước khi quyết định xuống tiền

Hoạt động kinh tế bất động sản là một quá trình vận động của một lượng lớn vốn, khi đã quyết định đầu tư thì việc đầu tư vốn là một quá trình liên tục không thể đảo ngược. Các quyết định đầu tư chính xác là chìa khóa để đảm bảo sự thành công của toàn bộ dự án phát triển. Ngược lại, những sai lầm trong quyết định đầu tư có thể dẫn đến thua lỗ nặng nề. Do đó, việc ra quyết định thận trọng là tiền đề cần thiết để phát triển và quản lý bất động sản. Để đảm bảo sự thành công của các quyết định đầu tư, chúng ta phải làm tốt công tác phân tích , nghiên cứu tính khả thi trên cơ sở phân tích thị trường và phân tích tài chính .

(1) Phân tích thị trường.

Trọng tâm của phân tích thị trường là ước tính cường độ cầu của thị trường đối với hàng hóa bất động sản sẽ được phát triển trong kế hoạch đầu tư và phân tích môi trường cạnh tranh. Nghiên cứu thị trường có thể giúp ước tính chính xác lợi nhuận bất động sản trong tương lai, từ đó giúp nhà đầu tư tính toán chính xác dòng tiền trong tương lai khi thực hiện phân tích tài chính .

(2) Phân tích tài chính.

Các nhà đầu tư ước tính thu nhập bất động sản trong tương lai thông qua phân tích thị trường, và sau đó ước tính dòng tiền trong tương lai. Do đó, mục đích chính của phân tích tài chính là tính toán tỷ suất sinh lợi kỳ vọng thông qua ước tính dòng tiền, và so sánh kết quả với tỷ suất sinh lời yêu cầu để xác định xem khoản đầu tư có khả thi hay không. Ngoài ra, phân tích tài chính và ước tính rủi ro đầu tư được thực hiện để xác định xem liệu rủi ro phải đối mặt và lợi nhuận kỳ vọng có nằm trong phạm vi chấp nhận được của nhà đầu tư hay không.

(3) Phân tích tính khả thi .

Phân tích tính khả thi là một bước toàn diện. Ngoài việc sử dụng các kết quả phân tích thị trường và phân tích tài chính nói trên để nghiên cứu và đánh giá tính khả thi của nó, nhà đầu tư cũng nên tiến hành nghiên cứu các hạn chế quy định liên quan như xây dựng và sử dụng đất để hiểu liệu kế hoạch đầu tư có khả thi trong điều kiện các hạn chế quy định hay không.

Vì vậy, chỉ sau khi phân tích tính khả thi trong giai đoạn lập kế hoạch đã được xác định, toàn bộ quy hoạch mới có thể được đưa vào thực hiện và quá trình đầu tư cho bước tiếp theo có thể được tiếp tục. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trong quá trình đánh giá phương án, một số sửa đổi có thể được thực hiện do những hạn chế gặp phải, do đó, nhà đầu tư không thể coi bước này là một quá trình chấp nhận hoặc từ chối đơn giản khi phân tích tính khả thi. Thực tế, nó cũng bao gồm chức năng đánh giá lại và sửa chữa. Thông thường, trong một số dự án lớn hơn, để đảm bảo sự thành công của quyết định đầu tư, việc phân tích tính khả thi cần được nghiên cứu nhiều lần, trước khi quyết định chính thức, có thể thực hiện nghiên cứu khả thi để đảm bảo tính chính xác của quyết định đầu tư.