Giải thích ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch địa chính


GIẢI THÍCH KÝ HIỆU CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
▪︎ Trên bản đồ địa chính có các ký hiệu loại đất như: LUC, CLN, LUK, ONT,… Bài viết này sẽ giải thích ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính.
☆ Loại đất thể hiện trên bản đồ địa chính bằng ký hiệu như sau:
¤ Nhóm đất nông nghiệp:
– Đất chuyên trồng lúa nước: LUC
– Đất trồng lúa nước còn lại: LUK
– Đất lúa nương: LUN
– Đất bằng trồng cây hàng năm khác: BHK
– Đất trồng cây lâu năm: CLN
– Đất rừng sản xuất: RSX
– Đất rừng phòng hộ: RPH
– Đất rừng đặc dụng: RDD
– Đất nuôi trồng thủy sản: NTS
– Đất làm muối: LMU
– Đất nông nghiệp khác: NKH
* Nhóm đất phi nông nghiệp
– Đất ở tại nông thôn: ONT
– Đất ở tại đô thị: ODT
– Đất xây dựng trụ sở cơ quan: TSC
– Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: DTS
– Đất xây dựng cơ sở văn hóa: DVH
– Đất xây dựng cơ sở y tế: DYT
– Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: DGD
– Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: DTT
– Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: DKH
– Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: DXH
– Đất xây dựng cơ sở ngoại giao: DNG
– Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác: DSK
– Đất quốc phòng: CQP
– Đất an ninh: CAN
– Đất khu công nghiệp: SKK
– Đất khu chế xuất: SKT
– Đất cụm công nghiệp: SKN
– Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: SKC
– Đất thương mại, dịch vụ: TMD
– Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: SKS
– Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: SKX
– Đất giao thông: DGT
– Đất thủy lợi: DTL
– Đất công trình năng lượng: DNL
– Đất công trình bưu chính, viễn thông: DBV
– Đất sinh hoạt cộng đồng: DSH
– Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: DKV
– Đất chợ: DCH
– Đất có di tích lịch sử – văn hóa: DDT
– Đất danh lam thắng cảnh: DDL
– Đất bãi thải, xử lý chất thải: DRA
– Đất công trình công cộng khác: DCK
– Đất cơ sở tôn giáo: TON
– Đất cơ sở tín ngưỡng: TIN
– Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: NTD
– Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: SON
– Đất có mặt nước chuyên dùng: MNC
– Đất phi nông nghiệp khác: PNK
* Nhóm đất chưa sử dụng
Đất bằng chưa sử dụng: BCS
Đất đồi núi chưa sử dụng: DCS
Núi đá không có rừng cây: NCS