Bảng đăng ký nguyện vọng sản phẩm khu đô thị dự án Gem Sky World

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

Số: [GSW/Mã sản phẩm]

 

Kính gửi:  CÔNG TY [TÊN CÔNG TY TƯ VẤN F1]

 

Sau khi tìm hiểu đầy đủ thông tin về Dự án  …………………….. (tên thương mại là “…………. ”) (“Dự Án”) do ………… làm Chủ Đầu Tư, Tôi có nguyện vọng được tham gia đăng ký chọn mua/nhận chuyển nhượng một Sản Phẩm tại Dự Án ngay khi Chủ Đầu Tư hoàn thành các điều kiện và thủ tục để ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật (“Giao Dịch”) với nội dung cụ thể sau đây:

  1. Thông tin người đăng ký nguyện vọng:
–     Họ và tên : ……………………….. Ngày tháng năm sinh : ……………………..
–     CMND số : ……………………….. Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………….
–     Nơi thường trú (hộ khẩu) : ……………………………………………………………………………………………..
–     Địa chỉ nhận thông  báo (*) : …………………………………………………………………………………………….
–     Điện thoại liên lạc : ……………………….. Email:………………………………………………………
–     Số tài khoản : ……………………….. Tại Ngân hàng:…………………………………………….
–     Mã số thuế                                              :    …………….……………………………………………………………………………….

(*) Địa chỉ nhận thông báo nêu trên được Công ty tư vấn / Chủ đầu tư sử dụng để gửi Thông báo xác nhận nguyện vọng của Khách hàng.

 

  1. Nguyện vọng đăng ký:

Thông tin sản phẩm đăng ký:

–       Ký hiệu sản phẩm ………………………… Lô: …………… Khu: ……………
–       Kích thước /Diện tích dự kiến Đất: …………….m2 Diện tích xây dựng: …………….m2
 

 

 

 

–       Giá mua bán/chuyển nhượng dự kiến

 

 

…………………………………. đồng/VND
 – Giá mua bán/chuyển nhượng trên đã bao gồm VAT; – Giá mua bán/chuyển nhượng trên chưa bao gồm Phí bảo trì được tính bằng 2% trên giá trị sản phẩm chưa bao gồm VAT và các khoản lệ phí trước bạ, phí, tiền phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, phí phát hành bảo lãnh ngân hàng, thuế phát sinh do thay đổi của pháp luật về chính sách thuế, thuế suất sau khi hai bên giao kết hợp đồng mua bán/chuyển nhượng sản phẩm này và chi phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua/nhận chuyển nhượng. Các khoản lệ phí và chi phí này do Bên Mua/nhận chuyển nhượng thanh toán.
–       Phương thức thanh toán – Thanh toán bằng vốn vay ngân hàng:                                    Có □                           Không 

– Phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn: …………………………………………….

(Ghi chú: PPTT 1: Phương thức thanh toán chuẩn; PTTT2: Thanh toán nhanh; PTTT 3: Thanh toán ưu đãi lãi suất; PTTT khác (nếu có): Áp dụng theo chính sách của CĐT tại từng thời điểm)

–       Chiết khấu ưu đãi (nếu có) –   Số tiền chiết khấu ưu đãi: ……………….. đồng/VND, hoặc–   Tỷ lệ chiết khấu bổ sung:  ….. %, theo chính sách ưu tiên ……………………………………

 

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng, Tôi/Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và biết rõ về Dự Án, tình trạng pháp lý của Dự Án, tiến độ thực hiện Dự Án trước khi đăng ký nguyện vọng chọn mua/nhận chuyển nhượng Sản Phẩm. Tôi/Chúng tôi cam kết giữ nguyện vọng trong vòng 9 (chín) tháng ± 3 (ba) tháng kể từ ngày đăng ký nguyện vọng, cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và theo thông báo của Quý Công ty hoặc Chủ Đầu tư (tùy điều kiện nào đến trước) để thực hiện ký Hợp đồng với Chủ Đầu tư. Tôi/Chúng tôi đồng ý và xác nhận rằng trường hợp Tôi/Chúng tôi không thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và theo Thông báo của Chủ đầu tư hoặc Quý Công ty để hoàn thành Giao Dịch như nêu trên thì được hiểu là Tôi/Chúng tôi đơn phương từ chối thực hiện Giao Dịch.

Trân trọng!                                                                               Ngày … tháng … năm 2020

         CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ       ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Bằng xác nhận này, Bảng Đăng Ký Nguyện Vọng của Quý Khách Hàng đã được Chúng tôi tiếp nhận và sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin mà Khách Hàng đăng ký. Chúng tôi sẽ chuyển Bảng Đăng Ký Nguyện Vọng của Quý Khách hàng đến Chủ Đầu Tư và sẽ thông báo đến Quý Khách Hàng các chi tiết về sản phẩm và giá trị sản phẩm sau khi đã giảm trừ các khoản chiết khấu ưu đãi (nếu có).

CÔNG TY [TÊN CÔNG TY TƯ VẤN F1]

(Ký tên và đóng dấu)